ایران در نقشه جهان

همایش نکوداشت روز علوم سیاسی؛ جایگاه علم سیاست در ایران معاصر

جمعه بیست و ششم آذر ماه 1400

انجمن علوم سیاسی ایران شعبه خراسان با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌کند:

"همایش نکوداشت روز علوم سیاسی؛ جایگاه علم سیاست در ایران معاصر"

«تبیین رابطه عدالت و سیاست» 
با سخنرانی جناب آقای دکتر سیدمحمدحسین حسینی photo_2021-12-14_22-32-50

«هدف شکوفندگی ایرانی و فرجام شکوفاگریز ایران: روایتی بن فکنانه» 
با سخنرانی جناب آقای دکتر سیدحسین سیف‌زاده

«علم سیاست و نظام حکمرانی در ایران» 
با سخنرانی جناب آقای دکتر وحيد سینایی

«جامعه سیاست‌زده و سیاست بی‌جامعه؛ جایگاه انجمن علوم سیاسی ایران در گسترش دانش سیاسی » 
با سخنرانی جناب آقای دکتر سعید گازرانی 

همراه با:
 - بزرگداشت جناب آقای دکتر سید محمد حسین حسینی
- معرفی کتاب هزارتوی قانون اساسی
- یادی از اساتید فقید علوم سیاسی و روابط‌بین‌الملل
- تقدیر از پایان‌نامه‌های برتر

 

«تبیین رابطه عدالت و سیاست» 
با سخنرانی جناب آقای دکتر سیدمحمدحسین حسینیphoto_2021-12-15_06-15-14

همراه با:
- سخنرانی دکتر سید حسین سیف‌زاده
- سخنرانی دکتر وحيد سینایی
- سخنرانی دکتر سعید گازرانی
- بزرگداشت جناب آقای دکتر سید محمد حسین حسینی
- معرفی کتاب هزارتوی قانون اساسی
- یادی از اساتید فقید علوم سیاسی و روابط‌بین‌الملل
- تقدیر از پایان‌نامه‌های برتر

 

«هدف شکوفندگی ایرانی و فرجام شکوفاگریز ایران: روایتی بن‌فکنانه» 

با سخنرانی جناب آقای دکتر سید حسین سیف‌زادهphoto_2021-12-15_06-21-51

همراه با:
- سخنرانی دکتر سید محمد حسین حسینی
- سخنرانی دکتر وحيد سینایی
- سخنرانی دکتر سعید گازرانی
- بزرگداشت جناب آقای دکتر سید محمد حسین حسینی
- معرفی کتاب هزارتوی قانون اساسی
- یادی از اساتید فقید علوم سیاسی و روابط‌بین‌الملل
- تقدیر از پایان‌نامه‌های برتر

 

«علم سیاست و نظام حکمرانی در ایران» 

با سخنرانی جناب آقای دکتر وحيد سیناییphoto_2021-12-15_06-26-29

همراه با:
- سخنرانی دکتر سید محمد حسین حسینی
- سخنرانی دکتر سید حسین سیف‌زاده
- سخنرانی دکتر سعید گازرانی
- بزرگداشت جناب آقای دکتر سید محمد حسین حسینی
- معرفی کتاب هزارتوی قانون اساسی
- یادی از اساتید فقید علوم سیاسی و روابط‌بین‌الملل
- تقدیر از پایان‌نامه‌های برتر

 

«جامعه سیاست‌زده و سیاست بی‌جامعه؛ جایگاه انجمن علوم سیاسی ایران در گسترش دانش سیاسی» 

با سخنرانی جناب آقای دکتر سعید گازرانیphoto_2021-12-15_06-29-45

همراه با:
- سخنرانی دکتر سید محمد حسین حسینی
- سخنرانی دکتر سید حسین سیف‌زاده
- سخنرانی دکتر وحيد سینایی
- بزرگداشت جناب آقای دکتر سید محمد حسین حسینی
- معرفی کتاب هزارتوی قانون اساسی
- یادی از اساتید فقید علوم سیاسی و روابط‌بین‌الملل
- تقدیر از پایان‌نامه‌های برتر

 

«معرفی کتاب‌ هزارتوی قانون اساسی» 

با سخنرانی جناب آقای علی قدیریphoto_2021-12-15_08-34-34

همراه با:
- سخنرانی دکتر سید محمد حسین حسینی
- سخنرانی دکتر سید حسین سیف‌زاده
- سخنرانی دکتر وحيد سینایی
- سخنرانی دکتر سعید گازرانی
- بزرگداشت جناب آقای دکتر سید محمد حسین حسینی
- معرفی کتاب هزارتوی قانون اساسی
- یادی از اساتید فقید علوم سیاسی و روابط‌بین‌الملل
- تقدیر از پایان‌نامه‌های برتر


۲۸ آذرماه ۱۴۰۰ - ساعت ۱۰ الی ۱۳ 

دانشگاه فردوسی مشهد
همراه ما باشید: https://www.skyroom.online/ch/i