ایران در نقشه جهان

عضویت

يکشنبه هشتم دي ماه 1398

شرایط عضویت

عضویت پیوسته :

کلیه افرادی که دارای مدرک کارشناسی ارشد و یا بالاتر در رشته های علوم سیاسی، روابط بین الملل و رشته های وابسته باشند، می توانند به عضویت پیوسته در آیند.

عضویت دانشجویی :

کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد که در رشته های علوم سیاسی و روابط بین الملل و رشته های وابسته به تحصیل اشتغال دارند، می توانند به عضویت دانشجویی در آیند.

اعضای موسساتی (حقوقی ) :

سازمانهایی که در زمینه های علمی و پژوهشی مربوطه فعالیت دارند، می توانند به عضویت انجمن در آیند .

حق عضویت:

اعضای پیوسته: مبلغ 500000ریال

اعضای دانشجویی: مبلغ 350000ریال

به شماره کارت 5859837000365268  یا حساب شماره 0299021130  (بانک تجارت شعبه انقلاب- خیابان فلسطین به نام انجمن علوم سیاسی ایران)

دانلود فرم عضویت در قالب ورد

دانلود فرم عضویت در قالب PDF