ایران در نقشه جهان

کمیته سیاست و تنظیم گری

يکشنبه پانزدهم تير ماه 1399

معرفی کمیته "کمیته سیاست و تنظیم گری" انجمن علوم سیاسی ایران

دبیر کمیته: 
سرکار خانم دکتر راضیه امامی میبدی «دکتری سیاستگذاری عمومی»
 

هدف اصلی کمیته: پیوند بین علوم سیاسی و حل مسائل جامعه

سیاست های کمیته:

 1. شناسایی مسائل مهم کشور در حوزه های سیاستی مختلف جهت تجویز راه حل های عملیاتی
 2. بررسی و ارزیابی سیاست ها، قوانین و مقررات
 3. اظهار نظر درباره طرح ها، لوایح و پیشنویس مقررات
 4. بررسی و ارزیابی فرایند های تصمیمگیری در نظام سیاسی- اداری
 5. پیشنهاد پیشنویس قوانین و مقررات به نهادهای مرتبط
 6. ارائه آموزش های کاربردی به دانشجویان و پژوهشگران
 7. برگزاری نشست ها و وبینار های مرتبط با حوزه های فعالیت کمیته
 8. تشکیل حلقه مطالعاتی در حوزه های فعالیت کمیته
 9. انتشار یادداشت ها و گزارش های سیاستی
 10. حضور فعال در مباحثات مربوط به تنظیم قوانین و مقررات
 11. بررسی روندهای سیاستی در سایر کشورها

 برنامه های اجرا شده توسط کمیته سیاست و تنظیم گری انجمن علوم سیاسی ایران:

 گزارش نشست مجازی "بررسی طرح نظام انتخابات تناسبی در انتخاب اعضای شوراهای شهر و روستا"

گزارش نشست مجازی "بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری " 

معرفی و آشنایی با کمیته سیاست و تنظیم گرینشست علمي بررسی طرح انتخابات تناسبیWhatsApp Image 2020-10-05 at 20.10.16 photo_2020-11-14_19-06-08