ایران در نقشه جهان

درباره انجمن علوم سیاسی ایران

سه شنبه دهم بهمن ماه 1396

انجمن علوم سياسي ايران در سال 1382 ”به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی اعضای انجمن و توسعه کیفی نیروهای متخصص وبهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های علم سیاست و حوزه های مرتبط“ تاسيس گرديد. اين انجمن زير نظر وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري به دنبال ايجادمحيطي براي اساتيد رشته هاي علوم سياسي و روابط بين الملل مي باشد. - وظایف و فعالیتهای انجمن عبارت است از:

1- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی

2-همکاری با نهادهای اجرایی، علمی، پژوهشی، در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرحها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پزوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.

3-ترغیب و تشویق پژو هشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.

4-ارائه خدمات آموزشی و پژ وهشی و فنی .

5-بر گزاری گردهمایی های ملی، منطقه ای و بین المللی

6.-انتشار کتب و نشریات علمی.

 

 

اعضای هیات مدیره دوره پنجم انجمن علوم سیاسی ایران

1) دکتر قاسم افتخاری

2) دکتر حسین سلیمی

3) دکتر سید محمدکاظم سجادپور

4) دکتر علی مرشدی زاد

5) دکتر مجتبی مقصودی

6) دکتر طاهره ابراهیمی فر (بازرس)

۷- علی اسمعیلی اردکانی ( دبیر)

 

اعضای هیات مدیره دوره ششم انجمن علوم سیاسی ایران

۱-دکتر سید عبدالامیر نبوی

۲- دکتر قدیر نصری

۳-دکتر جهانگیر کرمی

۴-دکتر علی مرشدی زاد

۵- دکتر غلامرضا حداد

۶-دکتر امیرهوشنگ میرکوشش( بازرس)

۷-علی اسمعیلی اردکانی( دبیر)