ایران در نقشه جهان

Call for Papers: The Iranian Yearbook of Phenomenology 2020

شنبه بیست و ششم مرداد ماه 1398

Call for Papers: The Iranian Yearbook of Phenomenology and Politics 2020

In a first step to founding an Iranian school of phenomenology, the inaugural Iranian Yearbook of Phenomenology and Politics is announced.

Despite the importance of anti-enlightenment readings of existentialist phenomenology in Martin Heidegger and Jean-Paul Sartre, phenomenological studies orientated toward politics (especially with a Husserlian accent) has never been institutionalized in Iran. The inaugural Iranian Yearbook of Phenomenology will launch this way of understanding socio-political ontology and other political concepts in Iran. This series, called ‘Phenomenology and Politics’, will be the first step in founding ‘the Iranian School of phenomenology’.

Organizers:

The Editors-in-Chief in this series are J. Moini Alamdari, Associate Professor of Political Science (Faculty of Law and Political Science, University of Tehran) and Hamid Malekzadeh (PhD in Political Theory, University of Tehran). Alamdari is the author of ‘Reflexivity; As a Method to the Study of Politics’ (2006) and ‘Church and Leviathan; Political Meaning of Relationship between Contemporary Christianity and State in the West (2003). Hamid is the author of I Am A Not-Others: An Inquiry in Concreteness of the Political Subject (Pajvak, Tehran: 2014) and Embodiment and The Transcendental Basis of Politics: An Essay in Political Ontology (Gam-e-No[New Step]: forthcoming 2019). He is also the translator of Toward a Phenomenology of Sexual Difference: Husserl, Merleau Ponty, Beauvoir by Heinämaa Sara (Gam-e-No[New Step]: forthcoming 2019).

The Yearbook is to be published by Gam-e-no (New Step) publishing and IPSA, The Iranian Political Science Association. There will be two peer reviews of each paper submitted to the volume, and these will be double-blind with both the reviewer and author identities concealed. To facilitate this, authors need to ensure that their manuscripts are prepared in a way that does not give away their identity.

Contributions

The editors, in association with the Gam-e-no (New Step) Publishing Corporation and the Iranian Political Science Association, invite interested researchers to contribute to the inaugural Iranian Yearbook of Phenomenology:

Mohammad Javad Gholamreza Kashi (Allameh Tabataba'i University)

Abbas Manochehri (Tarbiat Modarres University)

Reza Najafzadeh (Shahid Beheshti University)

Aliashraf Nazar (University of Tehran)

Mohammad Mahdi Mojahedi (Islamic Azad University Tehran Science and Research Branch)

 Hassan Ab Niki (Islamic Azad University South Tehran Branch)

 In the first instance, authors should send abstracts (in Persian or English) no later than 22 September 2019 to either of these email addresses: hmalekzade@alumni.ut.ac.ir or hmaleakzade@gmail.com

Possible topics include (but are not limited to):

> Transcendental Phenomenology and Politics

> Phenomenology, State and Civil Society

> Phenomenology, Political Power and Authority

> Phenomenology and the Political Body

> Phenomenology and Political Community

> Phenomenology and Political Epistemology

> Phenomenology and Political Violence

> Phenomenology, Ethics and Politics

> Phenomenology, Epistemology and Political Epistemology

> Life-World and the Possibility of We, as Political Being

> The Possibility of a Political Science

> Phenomenological Experience and Being Political

> Phenomenology and Political Foundationalism

> Phenomenology and being Different

> Gender, Race, and Political Difference: a phenomenological approach

If your abstract is accepted, your final paper will be due by March 10, 2020. Essays must not be more than 9,500 words (including abstract, footnotes / endnotes, bibliography, etc.). Authors may submit their final draft by email or by mailing a printed version and an accompanying Word file on a CD to: 6 Gam-e-Noe Publishing Center, no.7, Flat 12, Niro, Shariati, Tehran, Iran. Essays in English will be translated into Persian by our editorial team and will be published in Persian.

فراخوان مقاله

نخستین کتاب سال ایرانی پدیدارشناسی و سیاست ۱۳۹۹

در اولین گام برای بنیان‌گذاری جامعه‌ی ایرانی پدیدارشناسی، نخستین کتاب سال ایرانی پدیدارشناسی با تمرکز بر موضوع «پدیدارشناسی  و سیاست» منتشر خواهد شد.

با وجود همه‌ی اهمیتی که قرائت‌های ضد-روشنگری در پدیدارشناسی اگزیستانسیالیستی دارد، هنوز در ایران روی‌کرد پدیدارشناختی به سیاست به‌ویژه با سوی و صبغه‌ی هوسرلی در کانون نقد و نظر نبوده است. اولین کتاب سال پدیدارشناسی برای نخستین بار در ایران ابعاد این شیوه‌ی فهم از هستی‌شناسی اجتماعی-سیاسی را معرفی و به عرصه‌ی نقد و نظر عرضه می‌کند. مجموعه‌ی «پدیدارشناسی و سیاست» نخستین گام در راه شکل‌گیری جامعه‌ی ایرانی پدیدار‌شناسی و بنیان نهادن «مدرسه ایرانی پدیدارشناسی» است.

ویراستاری این مجموعه را جهانگیر معینی علمداری و حمید ملک‌زاده بر عهده دارند. جهانگیر معینی علمداری، دانشیار علوم سیاسی (دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران) نویسنده‌ی «بازخوداندیشی؛ روشی درباره مطالعه سیاست» (۱۳۸۵)،  «کلیسا و لویاتان: معنای سیاسی رابطه مسیحیت معاصر با دولت در غرب» (۱۳۸۱)، و زیست جهان و اهمیت آن برای سیاست (گام‌نو: ۱۳۹۴) است. از حمید ملک زاده من یک نه-دیگران هستم: کاوشی در انضمامیت سوژه سیاسی (پژواک:۱۳۹۳) منتشر شده است و بدنمندی و بنیان استعلایی سیاست: مطالعه‌ای درباره هستی شناسی سیاسی (گام نو: ۱۳۹۸) منتشر خواهد شد. همچنین،‌ترجمه‌ی ملک‌زاده از کتاب یک پدیدارشناسی تمایز جنسی: هوسرل، مرلو-پونتی، بووآر نوشته سارا هایناما را گام نو منتشر خواهد کرد.  

کتاب سال به همت انتشارات گام نو و انجمن علوم سیاسی ایران منتشر می‌شود. داوری هر مقاله بدون اطلاع داوران از نام و نشان نویسندگان به دو داور سپرده خواهد شد. به این منظور، نویسندگان باید پیش‌نویس مقاله‌ها را چنان تنظیم کنند که اطلاعاتی درباره هویت خودشان در مقاله نیامده باشد.

گروه همکاران علمی  کتاب سال:

حسن آب‌نیکی (دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران جنوب)

محمد جواد غلامرضا کاشی (دانشگاه علامه طباطبایی)

محمد‌مهدی مجاهدی (واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی)

عباس منوچهری(دانشگاه تربیت مدرس)

رضا نجف زاده (دانشگاه بهشتی)

علی اشرف نظری (دانشگاه تهران)

راهنمای تنظیم مقاله

 از پژوهش‌گران و مترجمانی که به موضوع این کتاب سال علاقه‌مند اند تقاضا می‌شود که  آثار تالیفی خود را که تا کنون در نشریه‌ی دیگری داوری یا منتشر نشده است، به فارسی یا انگلیسی تا تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۸  همراه با چکیده‌ی مقاله، کلیدواژه‌ها، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، نشانی الکترونیک نویسنده یا نویسندگان و شرح حال مختصر علمی به نشانی hmaleakzade@gmail.com یا hmalekzade@alumni.ut.ac.ir  بفرستند.

محورهای پیش‌نهادی:

پدیدارشناسی استعلایی و سیاست: امکانات و مفاهیم بنیادین

معنای سیاست از نظرگاه هوسرلی

پدیدارشناسی و امکان گونه‌ای مبناگرایی در اندیشه‌ی سیاسی

پدیدارشناسی و مفهوم جماعت

پدیدارشناسی و اجتماعی بودن

پدیدارشناسی و مفاهیمی مانند جامعه (Society)، جماعت (Community) و دولت

پدیدارشناسی، زیست‌جهان و جمهوری‌خواهی

پدیدارشناسی و خشونت سیاسی

پدیدارشناسی و مفهوم بدنِ سیاسی  

پدیدارشناسی و امکان فهم ایگو به عنوان هستی سیاسی

پدیدارشناسی، اخلاق و سیاست

پدیدارشناسی، شناخت و شناخت‌شناسی سیاسی

پدیدارشناسی و مسأله‌ی تمایز

تجربه‌ی پدیدارشناختی و سیاسی بودن

زیست‌جهان و امکان پدیدارشناختی تصور «ما» در مقام هستی سیاسی    

امکان نوعی علم سیاست پدیدارشناختی

بدن، سیاست و ایگوی برخوردار از بدن

دریافت مقالات

پژوهش‌گرانی که چکیده‌‌ی مقالات‌شان داوری و پذیرفته شود، می‌توانند نسخۀ اصلی مقالۀ خود را حداکثر تا تاریخ ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۸ به نشانی الکترونیکی hmaleakzade@gmail.com  یا hmalekzade@alumni.ut.ac.ir   و یا در قالب لوح فشرده به نشانی تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از سه راه طالقانی، خیابان نیرو، شمارۀ 7، واحد 12 دفتر انتشارات گام نو بفرستند.

متن مقالات ارسالی، شامل منابع و پانوشت‌ها نباید  از 9500 کلمه فراتر رود.

در کتاب سال، ‌علاوه بر آثار تألیفی، ترجمه‌ی متون بنیادی یا نوشته‌های شارحان صاحب‌سبک یا ویراستاران آثار پیش‌گامان پدیدارشناسی نیز منتشر می‌شود. مترجمانی که در نظر دارند برگردان فارسی متنی را برای داوری و نشر به کتاب سال بفرستند، پیش از ترجمه و ارسال متن، ایمیلی با ویراستاران مجموعه درمورد متن پیش‌نهادی مشورت کنند. 

مقالاتی که به زبان انگلیسی برای کتاب سال تألیف شده باشند، در صورت پذیرش، پس از برگردانده شدن به فارسی منتشر خواهند شد.