Iranian Political Science Association
  • اساسنامه

   بخشی از اساسنامه انجمن علوم سیاسی ایران

    

   ماده1: به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی اعضای انجمن و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های علم سیاست و حوزه های مرتبط انجمن علوم سیاسی ایران که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می شود، تشکیل می گردد.

   ماده 2: انجمن مو سسه ای غیر انتفاعی است و در زمینه های علمی و پژ وهشی و فنی فعالیت می کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیئت مدیره آن نماینده  قانونی انجمن می باشد.

   ماده3: مرکز انجمن در شهر تهران می باشد و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمنهای علمی می تواند در هر منطقه از کشور تشکیل گردد.

   تبصره: هیئت مدیره می تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی کثیرالانتشار اعلام شود و کتبا به اطلاع کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری برسد.

   ماده 4: انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است .

    وظایف و فعالیتهای انجمن شامل:

   1) انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی

   2 )همکاری با نهادهای اجرایی ،علمی ،پژوهشی ،در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پزوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن .

   3 )ترغیب و تشویق پژو هشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز .

   4 )ارائه خدمات آموزشی و پز وهشی

   5 ) بر گزاری گردهمایی های ملی ،منطقه ای و بین المللی .

   6 )انتشار کتب و نشریات علمی.

   فصل سوم – شرایط عضویت

   1-6- عضویت پیوسته:

   موسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم سیاسی، روابط بین الملل و رشته های وابسته باشند ،می توانند به عضویت پیوسته در آیند.

    

 1. محصولات انجمن
  پیوندهای تصویری