ایران در نقشه جهان

شعبه کرمان

سه شنبه بیستم خرداد ماه 1399

شعبه ی کرمان انجمن علوم سیاسی ایران به عنوان یکی از شعب فعال این انجمن در حال فعالیت می باشد.

 

اعضای هیئت مدیره شعبه کرمان:
مجید گلپرور
 محمد عبداله پور
علی ایلخانی پور
یوسف مسلمی
علی باقری زاده
بازرس یحیی کمالی

 

آدرس: کرمان- میدان پژوهش- دانشگاه شهید باهنر کرمان- دانشکده حقوق- طبقه دوم- اتاق ۲۱۳

 

برنامه ها و نشست های شعبه کرمان:

شعبه کرمان مراسمات و نشست (1)شعبه کرمان مراسمات و نشست (2)شعبه کرمان مراسمات و نشست (3)