ایران در نقشه جهان

مجله مطالعات سیاسی ایران

جمعه پانزدهم شهریور ماه 1398

شماره نخست مجله Iranian Political Studies (مطالعات سیاسی ایران) به مدیرمسئولی دکتر احمد محقر و سردبیری دکتر سیدمحمدعلی تقوی منتشر شد. به گزارش روابط عمومی انجمن، این نشریه که توسط دانشگاه فردوسی مشهد و با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران منتشر می‌شود به انتشار مقالات علمی و پژوهشی در حوزه سیاست داخلی و خارجی ایران به زبان انگليسی اختصاص دارد. حوزه تخصصی این نشریه شامل روابط بین الملل، فرهنگ سیاسی، مطالعات منطقه ای، سیاستگذاری عمومی، سیاست خارجی، تاریخ سیاسی معاصر، اندیشه سیاسی، قانون اساسی، جامعه شناسی سیاسی، اقتصاد سیاسی و مطالعات بین رشته ای با تمرکز بر سیاست در ایران می‌شود.

از محققان و نویسندگان درخواست می‌شود آخرین یافته‌های پژوهشی خود را به این لینک ارسال کنند. گفتنی است شماره نخست این نشریه از طریق این لینک قابل دستیابی است