ایران در نقشه جهان

شماره پنجاه و یکم پژوهشنامه علوم سیاسی منتشر شد

دوشنبه یکم مهر ماه 1398

photo_2019-09-21_13-24-49شماره پنجاه و یکم از پژوهشنامه علوم سیاسی به مدیر مسئولی و سردبیری دکتر مجتبی مقصودی منتشر شد.

در این شماره که با همکاری پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شده است، هفت مقاله با عناوین "واکاوی جایگاه حقوق طبیعی فرد در قانون اساسی مشروطه" به قلم عطاالله افسرده؛ شیوا جلال پورف حامد عامری گلستانی، "سعدی و سنت های فکری سازنده ی عرف سیاسی" به قلم محمد خورشیدی؛ سید صادق حقیقت، "اندیشه دولت گرایی و ضد دولت گرایی در عصر مشروطه؛ بازخوانی سه اندیشه" به قلم محمد تقی فزلسفلی؛ نگین نوریان دهکردی، "گونه شناسی مطالعات توسعه سیاسی ایران" به قلم غلامرضا محمدی مهر؛ مجید توسلی رکن آبادی؛ ابوالقاسم طاهری؛ افسانه ادریسی، "تاملی بر سیاست گذاری آموزشی در علوم سیاسی با تاکید بر تحلیل ایدئولوژی های برنامه درسی دانشجویان" به قلم احمد ملکی پور؛ محمد جعفر جوادی ارجمند؛ حسام بشرویه نژاد کریمی؛ صادق زیباکلام، " مدرنیته و بحران هویت معاصر؛ برمنای آرای داریوش شایگان" به قلم میثم نظری؛ حبیب الله فاضلی و "تفسیر زمینه های معرفت شناختی فلسفه سیاسی اجتماع گرایان؛ با تاکید بر دستگاه فلسفی وینتگشتاین متاخر به قلم مختار نوری؛ فرزاد آذر کمند منتشر شده است

این پژوهشنامه از طریق این لینک قابل مطالعه می باشد.