ایران در نقشه جهان

کتاب چکیده مقالات نخستین کنفرانس دوسالانه بین المللی نظم منطقه ای و ساختار اجتماعی در خاورمیانه: از نظریه تا عمل

سه شنبه بیستم ارديبهشت ماه 1401

کتاب چکیده مقالات نخستین کنفرانس دوسالانه بین المللی نظم منطقه ای و ساختار اجتماعی در خاورمیانه: از نظریه تا عملphoto_2022-05-10_02-28-24 

زمان برگزاری کنفرانس:
سه شنبه 20 اردیبهشت 1401

دانلود چکیده