ایران در نقشه جهان

مجموعه مقالات دیپلماسی هسته ای

يکشنبه سی و یکم شهریور ماه 1398

هشتمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران با موضوع "دیپلماسی هسته ای"در یازدهم آذر 1393 در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. این کنفرانس ابعاد داخلی، منطقه ای و بین المللی دیپلماسی هسته ای ایران را به بحث گذاشت. برگزاری چنین همایشی از این لحاظ حائز اهمیت بود که هم زمان و به طور میان رشته ای در حوزه هایی همچون علوم سیاسی و روابط بین الملل، تاریخ دیپلماسی، مسائل استراتژیک، جامعه شناسی، اقتصاد سیاسی و حقوق بین الملل این موضوع را بررسی کرد.

13096-1انتشار مجموعه مقالات این همایش که همگی در شرایط قبل از برجام به رشته تحریر در آمدند از لحاظ تاریخی، پویاییموضوع و به طور کلی نوع نگاه واقع گرایانه و ارمان گرایانه پژوهشگران و تحلیلگران حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل کشورمان به موضوعات سیاست خارجی ایران و امنیت بین الملل حائز اهمیت بوده و کمک بزرگی به توسعه ادبیات مربوط به دیپلماسی هسته ای می نماید. 

این کتاب از طریق دفتر انجمن علوم سیاسی ایران قابل خریداری می باشد.