ایران در نقشه جهان

مدرسه بهاره "چشم انداز توازن قوا در آسیا در دهه ۲۰۲۰"

چهارشنبه دهم آذر ماه 1400

13786 

مدرسه بهاره بین المللی ۲۰۲۱ با هدف بررسی چشم انداز روابط سیاسی و اقتصادی میان قدرت های بزرگ در قاره آسیا و روشنتر ساختن آینده روابط کشورها  و ملت ها در این قاره کهن طی دهه پیش رو، برگزار شد. شرکت کنندگان  در این دوره، با دیدگاه های اندیشمندان گوناگون از کشورهای مختلف آسیایی درباره آینده روابط قدرت در دو سطح منطقه ای و قاره ای آشنا شدند.