ایران در نقشه جهان

معرفی کمیته "جامعه شناسی سیاسی"

چهارشنبه سی ام بهمن ماه 1398

کمیته جامعه شناسی سیاسی انجمن علوم سیاسی ایران

دبیر کمیته: دکتر ابوالفضل دلاوری «دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی»

رزومه دبیر کمیته: http://simap.atu.ac.ir/homepage/9693173/