ایران در نقشه جهان

معرفی کمیته "ادبیات و سیاست"

پنج شنبه یکم اسفند ماه 1398

معرفی کمیته "ادبیات و سیاست" انجمن علوم سیاسی ایران

دبیر کمیته: دکتر رضا نجف زاده «عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی»

رزومه دبیر کمیته: https://www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=392234

نشست مجازی از نئولیبرالیسم تا جامعه کنترلیِ نمایشیphoto_2020-09-27_15-30-53 photo_2020-10-12_01-18-00photo_2020-10-20_19-50-49photo_2020-10-28_23-32-29photo_2020-10-28_23-32-52photo_2020-11-01_13-51-21photo_2020-10-30_15-27-35photo_2020-11-02_19-23-30photo_2020-11-04_19-09-03