ایران در نقشه جهان

معرفی کمیته "ادبیات و سیاست"

پنج شنبه یکم اسفند ماه 1398

معرفی کمیته "ادبیات و سیاست" انجمن علوم سیاسی ایران

دبیر کمیته: دکتر رضا نجف زاده «عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی»

رزومه دبیر کمیته: https://www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=392234