ایران در نقشه جهان

معرفی کمیته "اقتصاد سیاسی"

پنج شنبه یکم اسفند ماه 1398

معرفی کمیته "اقتصاد سیاسی" انجمن علوم سیاسی ایران

دبیر کمیته: دکتر میترا راه نجات «عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی»

رزومه دبیر کمیته: http://simap.atu.ac.ir/cv/29662483725/