ایران در نقشه جهان

معرفی کمیته "روش شناسی"

پنج شنبه یکم اسفند ماه 1398

معرفی کمیته "روش شناسی" انجمن علوم سیاسی ایران

دبیر کمیته: دکتر محمد بابایی «عضو هیئت علمی گرو علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی»

رزومه دبیر کمیته:https://khu.ac.ir/cv/59/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C?slc_lang=fa&&cv=59&mod=scv

 

 برنامه های اجرا شده توسط کمیته روش شناسی:

 

روش شناسی . کارگاه تحلیل شبکه اجتماعی برای محققان علوم انسانی حسین کرمانی . کارگاه . 1398. _2020-02-22_20-59-29

کارگاه روش شناسی مطالعات جنگ
photo_2020-09-17_16-53-58

خانم دکتر حیدری کتاب مطالعات رهبری

 کارگاه مجازی  اصول و مبانی نگارش مقالات علمی (2)

photo_2020-10-13_11-14-46 

photo_2020-12-05_03-50-30