ایران در نقشه جهان

معرفی کمیته «مطالعات زنان»

پنج شنبه یکم اسفند ماه 1398

معرفی کمیته «مطالعات زنان» انجمن علوم سیاسی ایران

دبیر کمیته: دکتر سیمین حاجی پور ساردویی «پژوهشگر مطالعات زنان»

 

photo_2020-05-01_16-32-25