ایران در نقشه جهان

معرفی کمیته "سیاستگذاری عمومی"

پنج شنبه یکم اسفند ماه 1398

معرفی کمیته "سیاستگذاری عمومی" انجمن علوم سیاسی ایران

دبیر کمیته: دکتر حمید بهلولی «استاد مدعو دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران»