ایران در نقشه جهان

تمدید فراخوان ارسال چکیده مقالات کتاب سال "پدیدار شناسی و سیاست"

شنبه بیست و سوم آذر ماه 1398

مجموعه پدیدارشناسی و سیاست:
جامعه ایرانی پدیدارشناسی در انجمن علوم سیاسی ایران، با همکاری انتشارات گام نو، مجموعه‌ای از آثار ترجمه و تالیف را در زمینه پدیدارشناسی و سیاست منتشر می‌کند.

photo_۲۰۱۹-۰۸-۰۹_۱۸-۵۲-۴۴

 

مجموعه ی حاضر به معرفی متونی از قرائت‌های گوناگون از پدیدارشناسی استعلایی ادموند هوسرل می‌پردازد که امکان طرحِ فهمی جدید از سیاست، و سیاسی بودن را برای ما مخاطبانش فرآهم می‌آورد: مجموعه‌ای از تألیف و ترجمه که از یکسو به معرفی مفاهیم بنیادینی که برای به دست آوردن چنین قرائتی از سیاست و علم سیاسی پدیدارشناسانه مورد نظرمان لازم است ، انجامیده و از سوی دیگر، نمونه‌هایی کاربردی از چنین مفاهیمی در صورتبندی فهمی پدیدارشناسانه از سیاست برای خوانندگان است . بنابراین می‌توانید انتظار داشته باشید که در این مجموعه با کتاب‌هایی که یا دربارهی مفاهیمی مانند بدن و بدنمندی ؛ سوبژکتیویته و بیناسوبژکتیویته ؛ روی‌آورندگی و تجربه‌های روی‌آوردی  به عنوان مفاهیم بنیادین پدیدارشناسی استعلایی ادموند هوسرل نوشته شده‌اند ، مواجه شوید ؛ و یا آثاری را ملاحظه کنید که در آنها ضمن به کار بردن این مفاهیم به بازتعریف سیاست و سیاسی بودن پرداخته شده است. امید ما این است که با انتشار این مجموعه از آثار بتوانیم شیوهای تازه‌ از فهم و مطالعه دربارهی سیاست، و از این طریق، امکانات روش شناختی جدیدی برای به ثمر رسیدن پژوهش‌هایی در علوم سیاسی فراهم کنیم. آثار منتشرشده در این مجموعه، هرچند در گرایش‌های پدیدارشناختیشان با یکدیگر مشترک هستند، به هیچ عنوان مجموعه‌ای یک دست به شمار نمیروند. این شاید تمهیدی بر آن باشد که ما در جامعهی ایرانی پدیدارشناسی در انجمن علوم سیاسی ایران برای جلوگیری از تبدیل شدن رهیافت پدیدارشناختی به رویکردی تک بعدی و شبه ایدئولوژیک در مطالعهی دانشگاهی یا مباحث روشن فکرانه دربارهی سیاست ، اندیشیده‌ایم.

 

کتاب سال ایرانی پدیدارشناسی
در نخستین گام برای بنیان‌گذاری جامعه‌ی ایرانی پدیدارشناسی، کتاب سال ایرانی پدیدارشناسی منتشر خواهد شد. 
علیرغم اهمیتی که قرائت‌های ضد-روشن¬گری در پدیدارشناسی اگزیستانسیالیستی دارد، هنوز در ایران روی‌کرد پدیدارشناختی به سیاست به‌ویژه با سویه¬ی و صبغه‌ی هوسرلی در کانون نقد و نظر نبوده است. انتشار نخستین کتاب سال پدیدارشناسی در ایران ، ابعاد این شیوه‌ی فهم از هستی‌شناسی اجتماعی-سیاسی معرفی ، و در معرض نقد و نظر قرار خواهد گرفت . مجموعه‌ی «پدیدارشناسی و سیاست» نخستین گام در راه تاسیس جامعه‌ی ایرانی پدیدار‌شناسی و بنیان نهادن «جامعه ایرانی پدیدارشناسی» است.  
ویراستاری این مجموعه را جهانگیر معینی علمداری و حمید ملک‌زاده بر عهده دارند. جهانگیر معینی علمداری، دانش¬یار علوم سیاسی (دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران) و نویسنده‌ی «بازخوداندیشی؛ روشی دربارهی مطالعه سیاست» (۱۳۸۵)،  «کلیسا و لویاتان: معنای سیاسی رابطهی مسیحیت معاصر با دولت در غرب» (۱۳۸۱)، و زیستجهان و اهمیت آن برای سیاست (رخداد نو- ۱۳۹۴) است. از حمید ملک¬زاده تا کنون کتاب«من یک نه-دیگران هستم: کاوشی در انضمامیت سوژهی سیاسی» (نشر پژواک-۱۳۹۳) منتشر شده است و «بدنمندی و بنیان استعلایی سیاست: مطالعه‌ای درباره هستی شناسی سیاسی» و نیز برگردان کتاب یک پدیدارشناسی تمایز جنسی : هوسرل، مرلوپونتی، بووآر از ساراهایناما در انتشارات گام نو در سال 1398 منتشر خواهد شد .  
کتاب سال به همت انتشارات گام نو و جامعه ایرانی پدیدارشناسی در انجمن علوم سیاسی ایران منتشر می‌شود. 
 
گروه همکاران علمی  کتاب سال: 
حسن آب‌نیکی (دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران جنوب) 
محمدجواد غلامرضا کاشی (دانشگاه علامه طباطبایی)  
محمد‌مهدی مجاهدی (واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی) 
عباس منوچهری(دانشگاه تربیت مدرس) 
رضا نجف¬زاده (دانشگاه بهشتی) 
علی اشرف نظری (دانشگاه تهران) 
سامانه دسترسی به کتاب سال را در لینک زیر می توانید پیدا کنید:
Www.iranianyearbookofphenomenology.ir