ایران در نقشه جهان

نشست نقد و بررسی کتاب "به سوی پدیدارشناسی تمایز جنسی"

پنج شنبه بیست و چهارم تير ماه 1400

جامعه ایرانی پدیدارشناسی انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می‌کند:

نشست نقد و بررسی کتاب:WhatsApp Image 2021-07-15 at 10.28.32 PM
به سوی پدیدارشناسی تمایز جنسی
با حضور:
سارا هایناما(نویسنده)
علیرضا صیاد منصور(منتقد)
حمید ملک زاده(مترجم)
مدیر نشست:
محمودرضا مقدم شاد
چهارشنبه ۳۰ مرداد 
۱۷.۳۰-۱۹.۳۰

لینک مربوط به نشست:
https://engage.shatel.com/b/ham-cgf-h22