ایران در نقشه جهان

تحلیل فرایند یادگیری اجتماعی در روند تاریخی رشد تقاضای آب تحت تاثیر سازوکارهای مستتر در قوانین

جمعه سی ام مهر ماه 1400

کمیته سیاست و تنظیم گری انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی و دانشگاه علوم کشاورزی وphoto_2021-10-04_23-29-38 منابع طبیعی گرگان برگزار می کند:

تحلیل فرایند یادگیری اجتماعی در روند تاریخی رشد تقاضای آب تحت تاثیر سازوکارهای مستتر در قوانین

سخنران:
دکتر علی باقری

دبیر جلسه: 
دکتر نسرین قنواتی

دوشنبه 19 مهر 1400 ساعت 17

پخش از طریق لینک زیر(ورود با گزینه میهمان):

https://www.skyroom.online/ch/hossein5092811/ipsaregulation

با سخنرانی های زنده کمیته سیاست و تنظیم گری انجمن علوم سیاسی ایران، خانه اندیشمندان علوم انسانی و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان همراه باشید.