ایران در نقشه جهان

نشست اخلاق پیشرفت در الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت

پنج شنبه سوم بهمن ماه 1392

نشست اخلاق پیشرفت در الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت، روز دوشنبه مورخ 30 دی ماه در محل انجمن علوم سیاسی ایران برگزار شد. در ابتدای این نشست آقای دکتر امیر دبیری مهر توضیحاتی پیرامون هدف و نحوه برگزاری سلسله نشست ها ارایه نمودند. دبیر علمی این سلسله نشست ها عنوان نمودند با توجه به ضرورت و اهمیت رویکرد میان رشته ای در پرداختن به بحث الگوی پیشرفت، موضوع اخلاق پیشرفت برای این نشست انتخاب شد. دکتر دبیری مهر همچنین از برنامه ی تدوین کتابی با مجموعه مقالات حاصل از این نشست ها با رتبه ی علمی - پژوهشی خبر دادند.

دکتر احد فرامرز قرا ملکی استاد تمام دانشکده الهیات دانشگاه تهران و رییس پژوهشکده اخلاق حرفه ای به عنوان سخنران به ارایه مباحث خود پرداختند. ایشان در توضیح رابطه ی اخلاق و توسعه در  بخش اول به چالش های برخاسته از توسعه، توسعه در جهان سوم به مثابه تهدید یا فرصت؛ جهان توسعه یافته، معنای زندگی و لزوم در نظر گیری جهانی شدن برای پرداختن به الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت پرداختند. گام های پند و پیمان اخلاقی در توسعه، ارزیابی اخلاقی فرایندها و ابزار های توسعه و ارزیابی اخلاقی اهداف بخش های دیگر بحث ایشان در نسبت میان توسعه و اخلاق بود تا  اخلاق توسعه به عنوان برنامه گذار از تهدید به فرصت تفسیر شود.همچنین ایشان با اشاره بر لزوم درنگ در مفهوم توسعه و مفهوم اخلاق، در بحث نقش توسعه در توسعه ی اخلاق به مباحث  فلسفه اخلاق واخلاق فلسفی تا اخلاق کاربردی، درنگی تازه درمکاتب ونظریه های اخلاقی درسنت غرب و سنت اسلامی همچون تحول توسعه به پیشرفت و در نهایت احیاءاخلاق معطوف به حقوق پرداختند.

این نشست پس از طرح پرسش و پاسخ هایی مفید و تکمیل کننده ی مباحث میان شرکت کنندگان و سخنران محترم به پایان رسید.