ایران در نقشه جهان

آیین ارج گذاری دو دهه نقش آفرینی انجمن علوم سیاسی ایران در سپهر دانش سیاست

دوشنبه نهم خرداد ماه 1401

photo_2022-05-30_19-37-47آیین ارج گذاری دو دهه نقش آفرینی انجمن علوم سیاسی ایران در سپهر دانش سیاست به همت خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می گردد:

 یکشنبه 22 خرداد 1401، ساعت 17

 سالن فردوسی

برنامه به صورت حضوری برگزار می گردد.

ورود برای عموم آزاد و رایگان است.