ایران در نقشه جهان

حقوق استخدامی افراد دارای معلولیت و تنگنا‌های موجود در ایران

يکشنبه شانزدهم بهمن ماه 1401

photo_2023-02-05_03-20-31 کمیته سیاست اجتماعی و معلولیت انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری خانه اندیشمندان  علوم انسانی برگزار می کند:

حقوق استخدامی افراد دارای معلولیت و تنگنا‌های موجود در ایران

سخنرانان:
دکتر ناصر سرگران، وکیل  دادگستری و مدرس حقوق بین الملل؛
زهرا عابدینی، پژوهشگر دوره‌ی دکترای حقوق عمومی و دبیر کمیته حقوق معلولان موسسه توسعه حقوق فقر زدایی؛
نگین حیدری، کارشناس حقوقی سازمان بهزیستی و فعال در حوزه حقوق افراد دارای معلولیت.


دبیر نشست:
معصومه سلطانی 

زمان: سه شنبه: ۰۴/۱۱/۱۴۰۱ ساعت ۱۸ تا ۲۰.
پخش از طریق لینک زیر (ورود با گزینه میهمان:

https://www.skyroom.online/ch/mohammad.esk/ipsa

https://t.me/ipsa_disability_social_policy