ایران در نقشه جهان

پنجمين پیش نشست همایش سالیانه انجمن علوم سیاسی با عنوان 《دیالکتیک دولت و جامعه در ایران》

يکشنبه شانزدهم بهمن ماه 1401

photo_2023-01-28_01-03-27انجمن علوم سیاسی ایران شعبه خراسان با همکاری انجمن علمی ژئوپلیتیک شعبه خراسان رضوی و گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌کند:

پنجمين پیش نشست همایش سالیانه انجمن علوم سیاسی با عنوان 《دیالکتیک دولت و جامعه در ایران》

ارائه دهندگان:
دکتر سید هادی زرقانی(عضو هیئت علمی جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد )
فضایی سازی سیاست 
ژئوپلیتیک ایده پردازی و مفهوم سازی 

دکتر علی اصغر داوودی (عضو هیئت علمی علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد )
گسست در انگاره اجتماعی دولت در جمهوری اسلامی ایران

دکتر احمد فاطمی نژاد (عضو هیئت علمی علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد )
سایه جامعه بین الملل در دیالکتیک جامعه و حکومت در ایران مدرن

دکتر مهدی نجف زاده (عضو هیئت علمی علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد)
نسبت سنجی رابطه دولت و جامعه در ایران
مدیر نشست:
دکتر روح اله اسلامی
(عضو هیئت علمی علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد)

زمان: چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱/ ساعت ۱۹

 

تالار مجازی به آدرس:
https://vroom.um.ac.ir/flp