ایران در نقشه جهان

آگهی دعوت به جلسه عمومی عادی سالیانه انجمن علوم سیاسی ایران

دوشنبه هشتم خرداد ماه 1402

photo_۲۰۲۳-۰۵-۱۲_۱۳-۰۰-۱۹

آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن علوم سیاسی ایران به شماره ثبت 1733 و شناسه ملی 10100159738

بدینوسیله از کلیه اعضای انجمن علوم سیاسی ایران و نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 1402/03/24 به آدرس خانه اندیشمندان علوم انسانی حضور به هم رسانند.

دستور جلسه: 

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی سال منتهی به 1401/12/29

انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس رای دوره آتی

بررسی و تصویب بودجه سال مالی آتی

تعیین میزان حق عضویت و سایر موضوعاتی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.