ایران در نقشه جهان

بیانیه مشترک انجمن علوم سیاسی ایران و انجمن علمی مطالعات صلح ایران درمورد اخراج استادان دانشگاه

دوشنبه بیستم شهریور ماه 1402

بیانیه مشترک دو انجمن-1_page-0001