ایران در نقشه جهان

سومین کارگاه روزنامه نگاری سیاسی

يکشنبه هفتم مهر ماه 1392

در بخش اول ضمن تعریف مفاهیم کلیدی و ارتباط روزنامه نگاری با دانش سیاست، به ارتباط سیاست و رسانه پرداخته شد، سپس دکتر دبیری مهر به سه نوع ارتباط  تعاملی، تقابلی و ابزاری بین رسانه و سیاست اشاره کردند. نکته مهم در این ارتباط حفظ تعامل مهم ترین ویژگی در عرصه روزنامه نگاری سیاسی است. بخش اول هم چنین حاوی نکات دیگری چون معرفی انواع رسانه در دو حوزه حقیقی و مجازی و کاربرد آن در عرصه های مختلفی اعم از احزاب، روابط عمومی ها، کمپین های انتخاباتی و غیره بود.

بخش دوم سه محور زیر را در برداشت: "سازمان و ساختار روزنامه ها" ، "رویکردهای اصلی روزنامه نگاران در قبال سیاست در چهار محور توصیفی، تبلیغی، منتقد و تخریبی" و "قالب های اصلی سیاست ورزی در روزنامه نگاری همچون یادداشت، مقالات ژورنالیستی (توصیفی، نقادانه، تحلیلی، تفسیری)، گزارش، تحلیل، گفت و گو و سخنرانی نویسی) و بیان تفاوت ها و کاربرد های هرکدام".

در بخش سوم کارگاه، دبیری مهر با توضیح سه مفهوم میل، نیاز و مصلحت به عنوان سه عنصر اصلی در شم سیاسی و مخاطب شناسی اذعان داشتند که یک روزنامه نگار باید این سه مفهوم را به خوبی بشناسد تا بتواند با جدیت ببشتری در این مسیر قدم بگذارد. در انتها مهارت های ارتباطی همچون دانش زبان(فارسی، انگلیسی و یا سایر زبان ها)، تسلط به رایانه، قدرت بیان، قدرت قلم، تریبون منتفذ ، از جمله مهم ترین ابزار های روزنامه نگاری معرفی شدند.

در جمع بندی مباحث ارائه شده، دکتر دبیری مهر تأکید کردند که در حوزه روزنامه نگاری سیاسی، تخصص گرایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هیچ فردی توانایی آن را ندارد تا بر تمامی حوزه ها اشراف داشته باشد.ضروری است تا افراد در ابتدای کار حوزه مورد علاقه خود را پیدا کنند و در همان چارچوب فعالیت داشته باشند.

در پایان جلسه به رسم همیشه گواهی شرکت در این کارگاه به دانش پژوهان اعطا شد.