ایران در نقشه جهان

"علم سیاست، ایران و گذارهای پیش رو" موضوع محوری همایش سیزدهم انجمن علوم سیاسی ایران

دوشنبه سی ام ارديبهشت ماه 1398

 

 

موضوع سیزدهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران در آخرین جلسه هیات مدیره انجمن تعیین شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن، در این جلسه که عصر روز شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ١٣٩٨ برگزار شد، پس از بررسی موضوعات مختلف، درباره محتوا، يافته ها و كاستی های همایش سالانه اخير بحث و تصميم گيری شد. 
 
براین اساس و با توجه به پیشنهادهای دریافتی و بررسی تفصيلی آنها، "علم سیاست، ایران و گذارهای پیش رو" (با چند زیرفصل معین) به عنوان موضوع محوری سیزدهمین همایش سالانه انجمن تعیین شد. 
شایان ذکر است انتخاب این موضوع براساس معیارهایی چون مسائل اساسی و حاد داخلی و خارجی کشور و ظرفيت و رسالت علم سياست برای درک و درمان آن مسايل صورت گرفته است.