ایران در نقشه جهان

کمیته روان شناسی سیاسی انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند

چهارشنبه پانزدهم خرداد ماه 1398

 

 

کمیته روان شناسی سیاسی انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار می کند

 

 

 

نشست تخصصی 

 

نوروپالتیک و امکان تحلیل رفتار سیاسی 

 

 

 

 

سخنرانان

 

 

دکتر علی اشرف نظری

دانشیار روان شناسی سیاسی دانشگاه تهران و دبیر کمیته روان شناسی سیاسی انجمن

 

 

دکتر رضا رستمی

پژوهشگر و استاد برجسته دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

 

 

به شرکت کنندگان در این نشست گواهی حضور اعطاء می شود

 

زمان: دوشنبه 20 خرداد 1398

مکان: دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، آمفی تئاتر دکتر حمید عنایت