ایران در نقشه جهان

گزارش انتخابات دوره هفتم هيأت مدیره انجمن علوم سیاسی ایران

دوشنبه نهم دي ماه 1398

 انتخابات در انجمن علوم سياسي ايران؛ اعضاي هيأت مديره دوره هفتم انتخاب شدند.  


 دوشنبه، ششم آبان ماه ١٣٩٨، رأس ساعت ١٦، انتخابات هفتمين دوره هيأت مديره علوم سياسي ايران برگزار گرديد. در ابتداي اين جلسه، رييس (دكتر سيد عبدالامير نبوي) و نايب رييس (دكتر قدير نصري) هيأت مديره دوره ششم، گزارش عملكرد اين  دوره را ارايه كردند، سپس خزانه دار (دكتر علي مرشدي زاد) و بازرس (دكتر امير هوشنگ ميركوشش)   دوره ششم، گزارش گردش مالي دوره مذكور را قرائت نمودند.  

 photo_۲۰۱۹-۱۰-۳۰_۱۷-۱۴-۳۷در ادامه برنامه، انتخابات دوره هفتم برگزار گرديد. طبق آيين نامه  انجمن هاي علمي، مديريت مجمع عمومي فوق العاده را كساني عهده دار مي شوند كه قصد كانديداتوري براي دوره جديد را ندارند. 

 بر اين اساس، رييس و نايب رييس  دوره اخير (دكتر نبوي و دكتر نصري) كه نامزد دوره هفتم نبودند، هدايت مجمع را عهده دار شدند. پس از توضيحات مقررات از سوي نماينده وزارت علوم، شانزده  نفر (آقايان دكتر محمدتقی قزلسفلي، دكتر سلمان صادقي زاده، دكتر سیدجلال دهقاني فيروزآبادي،  دكتر محمدجواد حق شناس، دكتر حميد احمدي، دكتر وحید سينايي، دكتر محسن خليلي، دكتر محمد علي تقوي، دكتر کیومرث اشتريان، دكتر امیرمسعود شهرام نيا، دكتر سیدمسعود موسوي شفايي، دكتر امیرهوشنگ ميركوشش، دكتر مجتبی مقصودي، آقای سيروس عباس زاده، خانم دكتر مهدخت ذاكري و دكتر الهه كولايي) نامزد هيأت مديره و سه نفر (دكتر سعید شكوهي، خانم فهيمه قرباني و دكتر سیمین حاجي پور) نامزد بازرسي انجمن شدند. 

photo_۲۰۱۹-۱۰-۳۰_۱۷-۱۵-۰۲بعد از برگزاري انتخابات و شمارش آراي مأخوذه (٨٩ راي)، هفت نفر زير بعنوان اعضاي هيأت مديره دوره  هفتم انتخاب شدند: 

دكتر مجتبي مقصودي، دكتر الهه  كولايي، دكتر سيد مسعود موسوي شفايي، دكتر كيومرث  اشتريان، دكتر جلال الدين دهقاني فيروز آبادي، دكتر محمدتقي قزلسفلي (علي البدل اول)  و دكتر سلمان صادقي زاده (علي البدل دوم). 


 همچنين دكتر سعيد شكوهي بعنوان بازرس اصلي و دكتر سيمين  حاجي پور ساردويي بعنوان بازرس علي البدل، بيشترين راي اعضا را بدست آوردند.

photo_۲۰۱۹-۱۰-۳۰_۱۷-۱۵-۲۳ جلسه با تبريك حضار و اعضاي هيأت مديره ششم به منتخبين جديد خاتمه پذيرفت.