ایران در نقشه جهان

فراخوان پرداخت حق عضویت

شنبه بیست و هشتم دي ماه 1392

اعضاء محترم انجمن

    از جمله منابع تامین مالی انجمن های علمی و استمرار فعالیت و حیات علمی و پژوهشی آنها وصول حق عضویت سالانه از اعضاء است. ضرورت پرداخت این حق عضویت موقعی بیشتر آشکار می شود که دریابیم که اصولا انجمن ها ساختار ی غیردولتی، مستقل و داوطلبانه دارند و از ردیف بودجه های دولتی کمترین بهره را دارند. با توجه به چنین ملاحظاتی مزید امتنان خواهد بود اگر اعضاء محترم حق عضویت خود را به حساب اعلام شده زیر واریز و رسید آنرا به شماره   66974140    فکس فرمایید:

  • اعضاء پیوسته به مبلغ  500/000   ریال
  • اعضاء وابسته و دانشجویی به مبلغ 300/000 ریال
  • پرداخت به نام انجمن علوم سیاسی ایران  نزد بانک تجارت به شماره حساب جاری 0299021130