ایران در نقشه جهان

افتتاح و برگزاری انتخابات هیئت مدیره انجمن علوم سیاسی ایران شعبه ایلام

پنج شنبه یکم اسفند ماه 1398

افتتاح و برگزاری انتخابات هیئت مدیره انجمن علوم سیاسی ایران شعبه ایلام

انتخابات و افتتاح شعبه ایلام . 1398 (4)

روز شنبه ۲۶ بهمن ماه 1398 استان ایلام و دست اندرکاران و دانش پژوهان رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل پذیرای اقدام مهمی از سوی هیئت مدیره انجمن علوم سیاسی ایران بودند. در این روز شعبه انجمن علوم سیاسی ایران در استان ایلام با حضور اعضای محترم شعبه ایلام از دانشگاه های مختلف استان و سخنرانی دکتر مجتبی مقصودی و دکتر موسوی شفائی از اعضای هیئت مدیره انجمن علوم سیاسی ایران و دکتر عباس سهراب زاده ریاست دانشگاه پیام نور، در دانشگاه پیام نور ایلام افتتاح شد.

در ابتدای مراسم دکتر مقصودی و دکتر موسوی شفائی در دو پنل به اهمیت و نقش انجمن های علمی با تاکید بر فعالیت انجمن علوم سیاسی ایران پرداختند و سپس با معرفی کاندیداهای داوطلب، انتخابات شعبه ایلام برگزار شد. پس از شمارش آراء افراد ذیل به عنوان اولین هیئت مدیره و بازرس انجمن علوم سیاسی ایران شعبه ایلام انتخاب شدند.انتخابات و افتتاح شعبه ایلام . 1398 (1)

۱- دکتر عظیم کریمی

2- دکتر علیرضا شیخ محمدی

3- دکتر نصرت الله حیدری

4-  دکتر احمد بازیار

۵- دکتر معصومه دستمرد

و در ادامه ی شمارش آراء دکتر تاج الدین صالحیان و سرکار خانم دکتر فریبا ترجمان بعنوان اعضای علی البدل و آقای رضا امین پور به عنوان بازرس اولین دوره هیئت مدیره و بازرس انجمن علوم سیاسی ایران شعبه ایلام انتخاب شدند.انتخابات و افتتاح شعبه ایلام . 1398 (7)

انجمن علوم سیاسی ضمن تبریک تاسیس شعبه استان ایلام، برای اعضاء و دست اندرکاران این شعبه در ارتقاء، توسعه و ترویج دانش سیاست در منطقه و ایران آرزوی توفیق دارد.