ایران در نقشه جهان

وبینار "تاریخِ تاریخنگاری اندیشه‌ی سیاسی در ایران"

يکشنبه هیجدهم اسفند ماه 1398

مدرسه مهارت انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند کارگاه وبینار « تاریخِ تاریخنگاری اندیشه‌ی سیاسی در ایران» 

استاد: دکتر محمدرضا مرادی‌طادی «پژوهشگر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران» تاریخِ تاریخنگاری اندیشه‌ی سیاسی در ایران

حوزه‌های مورد بحث: 
از چه زمانی اندیشه‌ی سیاسی برای ما ایرانیان موضوعیّت پیدا کرده است؟
اندیشه‌ی سیاسی در ایران چگونه روایت شده است؟
آیا روایت‌های متفاوت از تاریخ اندیشه‌ی سیاسی در ایران دارای تعارض‌ هستند؟
آیا تاریخنگاری اندیشه‌ی سیاسی در ایران الزاماً باید به یک پارادایم واحد و اِجماعی دست پیدا کند؟
آیندۀ تاریخنگاری اندیشۀ سیاسی در ایران چگونه خواهد بود؟

زمان: شنبه ۲۴ اسفندماه ۹۸ _ ساعت ۱۸ الی ۲۰

از طریق پلتفرم Skype

حداکثر ظرفیت کلاس: ۲۰ نفر

نیم ساعت پایانی به مباحثه و پرسش‌های شرکت‌کنندگان اختصاص دارد. 

هزینه شرکت در جلسه: ۵۰ هزار تومان
شماره کارت انجمن علوم سیاسی ایران 5859837000365268

به شرکت کنندگان در این وبینار گواهی معتبر آموزشی اعطا خواهد شد

شماره تماس: 09337357576