ایران در نقشه جهان

تمدید مهلت فراخوان مقاله «پژوهشنامه علوم سیاسی» با موضوع:«بحران کرونا و سياست در ايران»تا پایان تیر ماه 1399

جمعه نهم خرداد ماه 1399

تمدید مهلت فراخوان مقاله تا پایان تیر ماه 1399

«پژوهشنامه علوم سیاسی» برای دو شماره اختصاصی با موضوع:photo_2020-05-29_09-29-18

«بحران کرونا و سياست در ايران»

با شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن بر جامعه و سیاست در ایران، فصلنامه علمی - پژوهشی «پژوهشنامه علوم سیاسی» در چارچوب مسئولیت علمي، اخلاقي، اجتماعي و انساني و نيز در راستای نگاه موشکافانه، حل المسأله ای و كاربردي به موضوعات جديد ایران، درنظر دارد دو شماره آتی خود را به موضوع «بحران کرونا و سياست در ايران» اختصاص دهد. با توجه به اهمیت و اولویت این موضوع از همه دانشگاهیان و پژوهشگران کشور دعوت می شود مقاله های علمی-پژوهشی خود را با رعایت استانداردهای پژوهشی حداكثر تا پایان تیر ماه 1399 سامانه پژوهشنامه  به آدرس http://www.ipsajournal.ir ارسال فرمایند.

محورهای پیشنهادی برای مقالات:
•  تاثير بحران كرونا بر روابط دولت و جامعه در ايران
•  تعاملات نهاد دين و سياست در ايران عصر كرونا
•  وضعیت سنجی و طیف سنجی مواضع و عملکرد نیروهای سیاسی در قبال بحران کرونا در ایران
•  حکمرانی خوب وسیاست ورزی در ایران عصر کرونا؛ شفافیت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی
•  نقش و عملكرد نهادهاي مدنی در ایران در مقابله با ویروس کرونا
•  اندیشه ورزی و ادبیات سیاسی در ایران عصر کرونا 
•  زنان و سیاست ورزی در عصر کرونا؛ بررسی تطبیقی تجربه های جهانی- ایرانی
•  بررسی تطبیقی سیاست گذاری مواجهه با گسترش ویروس کرونا در ایران و کشورهای منتخب؛ توفیق ها و ناکامی ها
•  دیپلماسی عمومی در عصر کرونا؛ از دیپلماسی سلامت تا دیپلماسی رسانه ای و آکادمیک در ایران
•  تعاملات ایران و نهادهای بین المللی در مقابله با بیماری کوید 19
•  سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در عصر کرونا
•  سیاست، صلح و مدیریت بحران در ایران؛ مطالعه موردی ویروس کرونا
•  روش شناسي و آینده پژوهی مطالعات و پژوهش هاي سیاسی در ایران در موضوع کرونا
•  آسيب شناسي سياست ورزي ايراني در عصر كرونا و درس هاي آن براي سياستگذاري