ایران در نقشه جهان

پنجمین جلسه از سلسله نشست های "یک جلد کتاب، یک برگ تاریخ" انجمن علوم سیاسی ایران شعبه خراسان

دوشنبه بیست و سوم تير ماه 1399


برگزاری پنجمین جلسه از سلسله نشست های ماهیانه انجمن علوم سیاسی ایران شعبه خراسان "یک جلد کتاب، یک برگ تاریخ" برگزاری پنجمین جلسه از سلسله نشست های ماهیانه انجمن علوم سیاسی ایران شعبه خراسان  یک جلد کتاب، یک برگ تاریخ

با سخنرانی: دکتر محسن مدیر شانه‌چی‌

با معرفی کتاب "تحولات سیاسی اجتماعی ایران ۱۳۵۷-۱۳۲۰" و موضوع "۳۰ تیر و تحولات آغازین دهه ۱۳۳۰"

زمان: یکشنبه ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۹، ساعت ۲۰ الی ۲۱

 به صورت زنده از صفحه اینستاگرام انجمن علوم سیاسی خراسان ipsa.kb@

 

فایل صوتی- بخش اول(یک برگ تاریخ)

فایل صوتی- بخش دوم (یک جلد کتاب)