ایران در نقشه جهان

کارگاه مجازی "روش شناسی فهم کنش بازیگران بین المللی"

دوشنبه بیست و یکم مهر ماه 1399

کمیته روش شناسی انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند:

کارگاه مجازی Skype:

"روش شناسی فهم کنش بازیگران بین المللی"


حوزه مورد بحث:photo_2020-10-13_11-14-46
روش علمی و کاربست آن برای فهم کنش اجتماعی انسان


مدرس: دکتر قاسم افتخاری (عضو هیات علمی گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران).


دوشنبه 12 آبان ماه 1399 ساعت 18 الی 20 


همراه با اعطای گواهی رسمی از طرف انجمن علوم سیاسی ایران.

هزینه شرکت در کارگاه:  50 هزار تومان.

شماره کارت انجمن علوم سیاسی ایران 5859837000365268

شماره تماس: 09337357576