ایران در نقشه جهان

اولین پیش نشست چهاردهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران

يکشنبه هیجدهم آبان ماه 1399

شعبه کرمان انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند:
photo_2020-11-03_14-42-04 
اولین پیش نشست چهاردهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران

 

سخنرانان:

دکتر حسین معین آبادی (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان).

دکتر صدیقه شیخ زاده (عضو هیأت دانشگاه شهید باهنر کرمان).

دکتر محمود بابایی (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان).

دکتر علی ایلخانی پور (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان).

دبیر نشست:
دکتر یحیی کمالی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان).


زمان برگزاری: دوشنبه سوم آذر ۱۳۹۹ ساعت ۹:۳۰

به صورت حضوری و مجازی از طریق وب کنفرانس دانشکده حقوق دانشگاه شهید باهنر کرمان.
Vc1.uk.ac.ir/law