ایران در نقشه جهان

نهمین جلسه از سلسله نشست‌های ماهیانه انجمن علوم سیاسی ایران شعبه خراسان

يکشنبه بیست و پنجم آبان ماه 1399

برگزاری نهمین جلسه از سلسله نشست‌های ماهیانه انجمن علوم سیاسی ایران شعبه خراسان "یک جلد کتاب، یک برگ تاریخ" photo_2020-11-11_19-05-00

با سخنرانی: دکتر محدثه جزائی

با معرفی 
"تجدد بومی و بازاندیشی تاریخی"

و با موضوع
 "عباس میرزا و آغاز دشواره اصلاحات ایران"

چهارشنبه ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۸ الی ۱۹
 به صورت زنده از صفحه اینستاگرام انجمن علوم سیاسی خراسان

ipsa.kb@

#جلسات_ماهیانه_انجمن_علوم_سیاسی_خراسان