ایران در نقشه جهان

میز گرد تخصصی "سیل و سیاست"

سه شنبه هیجدهم آذر ماه 1399

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند:


میز گرد تخصصی:photo_2020-12-06_02-33-21photo_2020-12-06_02-33-23
سیل و سیاست

سخنرانان:

دکتر مصطفی محقق
(هماهنگ کننده ارشد سازمان ملل برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در آسیا و اقیانوسیه).
دکتر راضیه امامی
( تحلیلگر دفتر هیئت دولت و دبیر کمیته سیاست و تنظیم گری انجمن علوم سیاسی ایران)
دکتر مهدی معتق
( مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان " GFZ" و استاد دانشگاه لایبنیتز هانوفر آلمان).


دبیر میز گرد:
دکتر ارشک حلی ساز (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان).


زمان: یکشنبه 23 آذر ماه 1399 ساعت 18

پخش نشست در بستر مجازی:

/https://vu.gau.acir/rv99-141