ایران در نقشه جهان

ترومای روانشناختی و پدیدارشناسی عدم احساس درک شدن

پنج شنبه دوم بهمن ماه 1399

جامعه ایرانی پدیدارشناسی انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می‌کند

"ترومای روانشناختی و پدیدارشناسی عدم احساس درک شدن"photo_2021-01-21_00-08-56

لیلیام وایلد، گروه فلسفه، دانشگاه یورک انگلستان

مدیر نشست:
زهرا سلطانی

زمان برگزاری: پنجشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹,ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰

https://join.skype.com/crHsPV2ulTdI

حضور در این نشست علمی برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان می باشد.