ایران در نقشه جهان

معرفی کتاب برابری و تفاوت: آیا می توانیم با هم زندگی کنیم؟

شنبه نهم اسفند ماه 1399

شعبه همدان انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا برگزار می کند:photo_2021-02-23_22-10-53 (2)
«دومین نشست از سلسله نشست های جمعه ها با کتاب»

معرفی کتاب برابری و تفاوت: آیا می توانیم با هم زندگی کنیم؟ 
نوشته آلن تورن  ترجمه دکتر سلمان صادقی زاده (دکترای اندیشه سیاسی دانشگاه تهران)

زمان: جمعه 8 اسفندماه 1399 ساعت 22

دبیر نشست: دکتر رضا رحمتی (استادیار روابط بین الملل دانشگاه بوعلی سینا همدان)

 لینک نشست در ادوب کانکت: vc.basu.ac.ir/irpsahamedan

 لینک نشست در اینستاگرام: ipsa_hamedan