ایران در نقشه جهان

سومین دوره انتخابات هیات مدیره شعبه کرمان انجمن علوم سیاسی ایران

شنبه نهم اسفند ماه 1399


سومین دوره انتخابات هیات مدیره شعبه کرمان انجمن علوم سیاسی ایران به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

photo_2021-02-26_20-09-30
 ۱. گزارشی از دوره دوم هیات مدیره ارائه می شود.

۲. انتخابات هیات مدیره به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

3. اعضای هیات علمی گروه علوم سیاسی استان کرمان می توانند نامزد شوند.

4. اعضای پیوسته انجمن علوم سیاسی ایران حق رای دارند.

زمان: دوشنبه ۱۱ اسفند ماه ساعت ۹:۳۰ 


لینک مجازی برگزاری انتخابات

Ocvc.uk.ac.ir/law