ایران در نقشه جهان

برگزاری دومین مدرسه بین المللی «چشم انداز توازن قوا در آسیا در دهه نخست ۲۰۲۰»

جمعه چهاردهم خرداد ماه 1400

انجمن علوم سیاسی ایران؛ به عنوان بزرگترین انجمن ایرانی فعال در زمینه علوم سیاسی و روابط بین الملل و دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان بزرگترین دانشگاه علوم انسانی و اجتماعی در منطقه غرب آسیا؛ از روز دوشنبه ۱۷ خرداد؛ میزبان برگزاری دومین مدرسه بین المللی خود با عنوان مدرسه بهاره «چشم انداز توازن قوا در آسیا در دهه نخست ۲۰۲۰» است. سس
این مدرسه بهاره با همکاری ده تن از برجسته ترین استادان از ده کشور آسیایی شامل افغانستان؛ چین؛ هند؛ ایران؛ قزاقستان؛ لبنان؛ پاکستان؛ روسیه؛ ترکیه و ازبکستان برگزار خواهد شد. 
پژوهشگران و دانشجویانی از ده کشور مختلف از جمله لبنان؛ کره جنوبی؛ ایران؛ چین؛ افغانستان؛ قزاقستان؛ روسیه؛ نیجریه؛ ازبکستان و هند در این مدرسه حضور خواهند داشت. این مدرسه به مدت ده روز و  تا روز ۲۶ خرداد ماه ادامه دارد.

صفحه مدرسه بهاره بین المللی آنلاین ۲۰۲۱