ایران در نقشه جهان
  • انجمن علوم سیاسی ایران
  • اخبار
  • همکاری دانشگاه باهنر کرمان با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران "اولین همایش ملی سیاست خارجی ایران(سویه های داخلی و خارجی)"

همکاری دانشگاه باهنر کرمان با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران "اولین همایش ملی سیاست خارجی ایران(سویه های داخلی و خارجی)"

يکشنبه سی ام خرداد ماه 1400

دانشگاه شهید باهنر کرمان با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند:

اولین همایش ملی سیاست خارجی ایران(سویه های داخلی و خارجی) WhatsApp Image 2021-05-28 at 12.05.23 AM

محور های همایش:
۱. تجزیه و تحلیل ساختار و فرایند  سیاستگذاری خارجی ایران

۲. تجزیه و تحلیل و ارزیابی سیاست خارجی ایران و ارائه توصیه های سیاستی

۳. رویکردهای نظری در تحلیل سیاست خارجی ایران

۴. پژوهش و سیاست خارجی ایران

تاریخ های ضروری همایش:
مهلت ارسال چکیده
۱۴۰۰/۰۶/۳۰
تاریخ شروع ارسال مقاله
۱۴۰۰/۰۷/۰۱
آخرین مهلت ارسال مقاله
۱۴۰۰/۰۷/۱۰

کسب اطلاعات بیشتر در آدرس اینترنتی:
 Ifpolicy.uk.ac.ir