ایران در نقشه جهان

هفدهمین جلسه از سلسله نشست‌های "یک جلد کتاب، یک برگ تاریخ"

سه شنبه بیست و دوم تير ماه 1400

هفدهمین جلسه از سلسله نشست‌های ماهیانه انجمن علوم سیاسی ایران شعبه خراسان "یک جلد کتاب، یک برگ تاریخ" 

با سخنرانی: دکتر سید حسین اطهریphoto_2021-07-10_15-43-27
 
با معرفی کتاب 
"زیست و اندیشه شهید آیت الله دکتر محمد حسینی بهشتی"

و با موضوع
 "زیست و اندیشه شهید بهشتی: چالش میان دموکراسی و اقتدارگرایی"

سه شنبه ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۹ الی ۲۰
 به صورت زنده از صفحه اینستاگرام انجمن علوم سیاسی ایران شعبه خراسان 
https://www.instagram.com/ipsa.kb/

#جلسات_ماهیانه_انجمن_علوم_سیاسی_خراسان