ایران در نقشه جهان

نشست مجازی "قانون طرح جهش تولید مسکن؛ ابعاد و پیامدها"

دوشنبه پانزدهم شهریور ماه 1400

کمیته سیاست و تنظیم گری انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می کند:photo_2021-09-06_15-07-08

قانون طرح جهش تولید مسکن؛ ابعاد و پیامدها

سخنرانان:
کمال اطهاری
فردین یزدانی
علی فرنام

دبیر جلسه: 
راضیه امامی میبدی

 دوشنبه 22 شهریور  ۱۴۰۰ ساعت 17

پخش از طریق لینک زیر(ورود با گزینه میهمان):

https://www.skyroom.online/ch/hossein5092811/ipsaregulation