ایران در نقشه جهان

جایگاه ثبات منطقه ای در توسعه اقتصادی ایران

جمعه سی ام مهر ماه 1400

انجمن علوم سیاسی ایران( شعبه ایلام) با همکاری مدیریت فرهنگی، اجتماعی، دانشجویی دانشگاه پیام نور ایلام برگزار میphoto_2021-10-15_22-03-10 کند: 

جایگاه ثبات منطقه ای در توسعه اقتصادی ایران 

 

 با سخنرانی و تحلیل 

 دکتر مسعود موسوی شفایی ( دانشیار گروه روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس و نائب رئیس انجمن علوم سیاسی ایران)

 دکتر علیرضا سلطانی( استادیار اقتصاد سیاسی و توسعه  گروه روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی )

  دکتر حمیدرضا شیرزاد ( استادیار اقتصاد سیاسی بین الملل گروه روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی)

 مدیر نشست : دکتر عظیم کریمی ( استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور ایلام )

 زمان : دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰

https://www.skyroom.online/ch/ilampnu/ipsa