ایران در نقشه جهان

سلسه "پادکست های هزار توی تنظیمگری"

يکشنبه دوم آبان ماه 1400

کمیته سیاست و تنظیمگری انجمن علوم سیاسی ایران در نظر دارد با هدف بررسی روند تدوین و تصویب قوانین و مقررات، پادکستی با عنوان هزارتوی تنظیمگری تولید نماید.
در این مجموعه، به منظور آشنایی بیشتر علاقمندان با فرایند تصویب قوانین و مقررات تلاش شده است ضمن تمرکز بر قانون يا مقرره اي معین، گفتگوهایی با افراد درگیر در فرایند تصویب آنها صورت پذیرد.
 

کانال تلگرام کمیته سیاست و تنظیم گری

صفحه ی اینستاگرام کمیته سیاست و تنظیم گری