ایران در نقشه جهان

بدنمندی و بنیان استعلایی سیاست

پنج شنبه بیستم آبان ماه 1400

هفتمین جلسه «ارائه‌های پژوهش‌های دانشگاهی» با ارائه دکتر حمید ملک‌زاده، ۱۸ آبان ساعت ۱۹، برگزار خواهد شد.photo_2021-11-06_20-56-57
 رساله دکتری ملک‌زاده - «بدنمندی و بنیان استعلایی سیاست» - مطالعه‌ای است پدیدارشناسانه درباره بحران در علم سیاست. این رساله ایده بحران در علم اروپایی ادموند هوسرل را ضمن استفاده از مبانی منطقی پدیدارشناسی استعلایی، از طریق بحث درباره هستی‌شناسی سیاسی، مورد بررسی قرار می‌دهد.

کمیته دانشجویی در برنامه این هفته و هفته آتی مهمان دو پژوهشگر جوان و تحسین‌شده است که به‌‌طور جدی بر پدیدارشناسی تمرکز کرده‌اند.

 هدف کلی کمیته دانشجویی از برگزاری سلسله نشست‌های «ارائه‌های پژوهش‌های دانشگاهی»، یاری رساندن (هر قدر اندک) به تقویت اجتماع علمی سیاست در ایران است. یکی از ستون‌هایی که اجتماع علمی بر آن قوام می‌یابد، تراکم پژوهشگران در موضوعاتی خاص و یا بر سر برنامه‌های پژوهشی مشخص است. ازهمین‌رو، دانش‌جویان و دانش‌آموختگانی که به «پدیدارشناسی» علاقه‌مند هستند این فرصت آشنایی، یادگیری و گفت‌وگو را از دست ندهند.

لینک نشست:
https://engage.shatel.com/b/vze-3hq-xxc